Институт религиозной свободы, г.Киев

Наказ МКУ про Стандарт надання адміністративної послуги з реєстрації статуту релігійної організації PDF Печать E-mail
18.04.2012 16:50
  

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18.04.2012 р. № 366

м. Київ 

 

                                                                                           Зареєстровано 

                                                                                           в Міністерстві юстиції України
                                                                                           від 22.08.2012 р. за № 1415/21727

 

Про затвердження Стандарту

надання адміністративної послуги

з реєстрації статуту (положення)

релігійної організації та змін до нього

 

 

На виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього, що додається.

2. Департаменту у справах релігій та національностей (Любчик В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Богуцького Ю.П.

 

Міністр

М.А. Кулиняк

 

 ___________________

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Наказ Міністерства культури України

                                                                                      18 квітня 2012 року № 366

 

                                                                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                                                                      юстиції України

                                                                                      від 22 серпня 2012 року

                                                                                      за № 1415/21727

 

 

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення)

релігійної організації та змін до нього

 

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблено з метою підвищення якості виконання та доступу до результатів виконання державної функції з питань реєстрації статутів (положень) релігійних організацій (релігійних центрів (управлінь), монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів) та змін до них (далі - адміністративна послуга), визначення опису процедури надання цієї послуги, складу, послідовності дій одержувача та адміністративного органу, строків надання послуги, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

 

1.2. Адміністративний орган, що надає послугу, - Міністерство культури України (далі - Мінкультури).

 

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Стандарті, вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про свободу совісті та релігійні організації".

 

 

ІІ. Перелік категорій одержувачів

Адміністративну послугу одержують релігійні центри (управління), а також монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади.

 

 

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для реєстрації статуту (положення) релігійного центру (управління), що згідно з частиною другою статті 7 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" представляє релігійне об’єднання, до Мінкультури подається заява, засвідчена підписом уповноважених представників (уповноваженого представника) загальних зборів засновників (установчого з'їзду (конференції) засновників тощо), що утворюють таке релігійне об’єднання.

Разом із заявою до Мінкультури подається статут (положення) релігійного центру (управління) у трьох примірниках.

До статуту (положення) релігійної організації на підтвердження відомостей, викладених у ньому згідно з вимогами статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", додатково подаються:

– належним чином засвідчена копія рішення (витяг) про утворення релігійного об’єднання та затвердження (прийняття) статуту (положення) релігійного центру чи управління (протокол загальних зборів засновників, установчого з'їзду (конференції) засновників тощо). Це рішення повинно містити відомості, що підтверджують повноваження представників релігійних організацій (релігійних громад, релігійних центрів чи управлінь), що беруть участь у створенні релігійного об'єднання, представляти такі релігійні організації (релігійні громади, релігійні центри чи управління) на відповідному зборі, з'їзді, конференції тощо;

– перелік релігійних організацій, що входять до складу релігійного об’єднання на дату подання документів, засвідчений підписом уповноважених представників (уповноваженого представника) загальних зборів засновників (установчого з'їзду (конференції) засновників тощо);

– належним чином засвідчена копія документа про право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні).

У разі якщо релігійний центр (управління) входить до складу чи визнає (декларує) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях будь-яким іншим діючим в Україні чи за її межами релігійним організаціям, для реєстрації статуту (положення) цього релігійного центру (управління) додатково подається документ, що підтверджує визнання такою релігійною організацією підлеглості їй новоутвореного релігійного центру (управління), або документ, який підтверджує, що новоутворений релігійний центр (управління) входить до складу такої релігійної організації.

 

3.2. Для реєстрації статуту (положення) монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу до Мінкультури подається заява за підписом керівника (іншої уповноваженої особи) релігійного центру (управління), що засновує відповідну релігійну організацію.

Разом із заявою до Мінкультури подається статут (положення) монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії) або духовного навчального закладу у трьох примірниках.

До статуту (положення) монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії) або духовного навчального закладу на підтвердження відомостей, викладених у ньому згідно з вимогами статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", додатково подаються:

– належним чином засвідчена копія рішення (витяг) про утворення (заснування) монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу та затвердження статуту (положення) такої релігійної організації. Зазначене рішення приймається в порядку, передбаченому статутом (положенням) релігійного центру (управління), та оформлюється згідно з внутрішніми настановами цієї релігійної організації;

– належним чином засвідчена копія статуту релігійного центру (управління), що засновує монастир, релігійне братство, місіонерське товариство (місію), духовний навчальний заклад;

– належним чином засвідчена копія документа про право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні).

 

3.3. Для реєстрації змін, внесених до статуту (положення) релігійної організації (релігійного центру (управління), монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу), до Мінкультури подається заява за підписом керівника (іншої уповноваженої особи) релігійної організації, до статуту якої внесено зміни.

Разом із заявою до Мінкультури подаються зміни до статуту (положення) релігійної організації, що оформлені окремим додатком, або статут (положення) релігійної організації, викладений у новій редакції (у трьох примірниках).

Якщо зміни оформлені у вигляді окремого додатка до статуту (положення), на титульній сторінці такого додатка робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною статуту (положення).

До змін до установчих документів релігійної організації додатково подаються:

– належним чином засвідчена копія рішення (витяг) уповноваженого органу релігійної організації або засновника про внесення змін до статуту (положення), яке ухвалено відповідно до порядку, визначеного у статуті (положенні) релігійної організації, до установчих документів якої вносяться зміни;

– належним чином засвідчена копія чинної редакції статуту (положення) релігійної організації з усіма змінами, що до нього вносились (якщо вони оформлювались окремими додатками).

 

3.4. У разі подання до Мінкультури неповного переліку документів, визначеного пунктами 3.1-3.3 цього розділу, та/або оформлення їх без дотримання встановлених вимог, відсутності у статуті (положенні) релігійної організації відомостей, встановлених частиною третьою статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", одержувачу адміністративної послуги пропонується в межах строків, встановлених цим Законом, усунути виявлені недоліки.

У разі якщо одержувачем адміністративної послуги не усунуто виявлені недоліки протягом встановлених строків, всі документи, які надійшли до Мінкультури, крім заяви про реєстрацію статуту (положення) релігійної організації (змін до них), повертаються йому супровідним листом із роз’ясненням причин такого повернення.

 

 

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача послуги:

4.1.1. подання до Мінкультури повного пакета документів, визначених розділом ІІІ цього Стандарту;

4.1.2. отримання письмового повідомлення про прийняте рішення;

4.1.3. отримання однієї копії наказу Мінкультури про реєстрацію статуту (положення) релігійної організації (змін до нього) та двох екземплярів статуту (положення) з відміткою про їх реєстрацію (змін, що оформлені у вигляді додатка до статуту (положення) релігійної організації).

 

4.2. Послідовність дій Мінкультури:

4.2.1. перевірка пакета документів, які додаються до заяви про реєстрацію статуту (положення) релігійної організації (змін до них), щодо його комплектності;

4.2.2. розгляд та вивчення поданих для реєстрації статуту (положення), змін до них; отримання висновків місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської рад, а також спеціалістів у випадках, передбачених Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";

4.2.3. підготовка проекту наказу Мінкультури про реєстрацію статуту (положення) релігійної організації, змін до нього або про відмову в їх реєстрації;

4.2.4. оформлення статуту (положення) або змін до нього (установчі документи прошиваються, пронумеровуються та скріплюються печаткою Мінкультури, на титульному аркуші статуту (положення) або змін до нього робиться відмітка про реєстрацію);

4.2.5. направлення письмового повідомлення та копії відповідного наказу одержувачу адміністративної послуги про прийняте рішення.

 

 

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій

5.1. Мінкультури в місячний строк розглядає заяву, статут (положення) релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніше як у десятиденний строк письмово повідомляє про нього одержувачу послуги.

 

5.2. У тримісячний строк відповідне рішення може прийматись у випадках, коли для його ухвалення Мінкультури звертається до місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської рад або окремих спеціалістів, про що письмово повідомляється одержувачу адміністративної послуги.

 

 

VІ. Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги

6.1. Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" у реєстрації статуту (положення) релігійної організації (змін до них) може бути відмовлено, якщо її статут (положення) (зміни до них) або діяльність суперечать чинному законодавству.

 

6.2. Діяльністю релігійної організації, що суперечить чинному законодавству та може бути припинена у судовому порядку, згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", вважаються:

– вчинення релігійною організацією дій, недопустимість яких передбачена статтями 3, 5 і 17 цього Закону;

– поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи;

– систематичне порушення релігійною організацією встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо);

– спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій.

 

6.3. У наказі про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної організації (змін до них) зазначаються підстави для відмови.

 

6.4. У разі відмови у наданні адміністративної послуги заявнику протягом десяти днів з дати прийняття відповідного рішення направляються письмове повідомлення та копія наказу Мінкультури про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної організації (змін до них).

 

 

VІІ. Опис результату, який повинен отримати одержувач адміністративної послуги

Кінцевим етапом надання адміністративної послуги є отримання одержувачем однієї копії наказу Мінкультури про реєстрацію статуту (положення) релігійної організації (змін до них), що засвідчена у встановленому порядку, та двох екземплярів статуту (положення) з відміткою про їх реєстрацію (змін, що оформлені у вигляді додатка до статуту (положення) релігійної організації).

 

 

VІІІ. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Послуга з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій та змін до цих установчих документів надається Мінкультури безоплатно.

 

 

ІХ. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги

Посадові особи Мінкультури, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, повинні знати законодавство України з питань релігій, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, порядок ведення діловодства, вільно володіти державною мовою.

 

 

Х. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, подаються (надсилаються поштою) на адресу Мінкультури: 01601, місто Київ, вулиця Івана Франка, 19, або подаються до поштової скриньки Мінкультури, розміщеної на першому поверсі будівлі Мінкультури за вказаною адресою.

 

 

ХІ. Режим та послідовність роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до графіка, який оприлюднюється в мережі Інтернет на офіційному веб-сайтіМінкультури. Послуга надається у міру надходження до Мінкультури заяв та визначених цим Стандартом документів у строки, встановлені законодавством.

 

 

ХІІ. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

12.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати довідки та консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з її наданням, у Департаменті у справах релігій та національностей Мінкультури за телефонами, оприлюдненими в мережі Інтернет на офіційномувеб-сайті Мінкультури.

 

12.2. Консультації та інформація про цей Стандарт можуть також надаватись при особистому зверненні до працівників Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури відповідно до графіка, який оприлюднюється в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінкультури.

 

 

XІІІ. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на недотримання Стандарту подається до Мінкультури поштою на адресу: 01601, місто Київ, вулиця Івана Франка, 19, або подається до поштової скриньки Мінкультури, розміщеної на першому поверсі будівлі Мінкультури за вказаною адресою. Мінкультури розглядає скаргу в установленому законодавством порядку і повідомляє скаржнику про рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

 

Відмова у реєстрації статуту (положення) релігійної організації або змін до нього може бути оскаржена до суду в порядку, визначеному законодавством.

 

 

XІV. Перелік нормативно-правових актів, що стосуються надання адміністративної послуги

Конституція України.

Цивільний кодекс України.

Податковий кодекс України.

Господарський кодекс України.

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

Закон України "Про звернення громадян".

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".

 

 

XV. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

При виявленні недоліків у наданні адміністративної послуги адміністративний орган протягом одного місяця повинен безоплатно виправити виявлені недоліки.

 

 

 

Директор Департаменту

у справах релігій та національностей

В.П. Любчик

 

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua

Джерело: сайт Мінкультури України

 

Поддержите правозащитную деятельность Института религиозной свободы:

УкраїнськаРусский

Подпишитесь на рассылку самых важных новостей ИРС:

Контакты

Почтовый адрес:
Украина 01001, 
г. Киев-1, а/я 471–В
Институт религиозной свободы
Отправить письмо в ИРС