Институт религиозной свободы, г.Киев

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» (витяг) PDF Печать E-mail
25.03.1992 06:16

Повний текст Закону

                                                          

                                                    ЗАКОН  УКРАЇНИ

      «Про військовий обов'язок і військову службу»


                                    25 березня 1992 року № 2232-XII

                                 (витяг)

               

    { Із змінами, внесеними згідно із Законами  …  N 4352-VІ від 07.02.2012 }

 

     Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між  державою
і  громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного
обов'язку щодо захисту Вітчизни.

                                  * * *

     Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку
               в запасі

     1. Військова служба є державною службою особливого характеру,
яка полягає у професійній діяльності придатних до  неї  за  станом
здоров'я   і   віком  громадян  України,  пов'язаній  із  захистом
Вітчизни.  Час   проходження   військової   служби   зараховується
громадянам  України  до їх страхового стажу,  стажу роботи,  стажу
роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

     2. Порядок проходження громадянами України військової служби,
їх  права  та  обов'язки  визначаються  цим  Законом, відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України,
які     затверджуються     Президентом    України,    та    іншими
нормативно-правовими актами.

     3. Військова служба в  Україні  організується  з  дотриманням
конституційної   вимоги  про  відокремлення  церкви  і  релігійних
організацій від держави.

     4. Види військової служби:

     строкова військова служба;

     військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і
старшинського складу;

     військова   служба   (навчання)  курсантів  вищих  військових
навчальних  закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають
у   своєму   складі  військові  інститути,  факультети  військової
підготовки,  кафедри  військової підготовки, відділення військової
підготовки  (далі  - вищі військові навчальні заклади та військові
навчальні підрозділи вищих навчальних закладів); { Абзац четвертий
частини четвертої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3353-VI від 12.05.2011 }


     військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

     військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

     5. Строкову  військову  службу  громадяни  України  проходять
відповідно  до  законів  України у Збройних Силах України та інших
військових  формуваннях  з  метою   здобуття   військово-облікової
спеціальності,  набуття  практичних  навичок і умінь для збройного
захисту Вітчизни.

     6. Виконання  військового  обов'язку  в  запасі   полягає   в
дотриманні  військовозобов'язаними  порядку  і  правил військового
обліку,  проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань,
навичок  і  умінь,  необхідних для виконання обов'язків військової
служби в особливий період.

     7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити
службу  у  військовому  резерві  Збройних  Сил  України  або інших
військових  формувань.  Порядок  відбору  та прийняття на службу у
військовому  резерві,  строки,  умови  й порядок її проходження, а
також  підстави  й  порядок  звільнення зі служби визначаються цим
Законом,  відповідними  положеннями  про  проходження  громадянами
України   служби   у   військовому   резерві,  які  затверджуються
Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.
{ Частина  сьома статті 2 в редакції Закону N 1834-VI від 21.01.2010 }

     8. Структура   військового    резерву    людських    ресурсів
установлюється  Міністерством  оборони  України та  затверджується
Кабінетом Міністрів України.

     9. Громадяни України,  які призвані або добровільно  вступили
на  військову  службу,  складають  Військову  присягу  на вірність
Українському народу.

     10.   Громадяни   України,   які  приписуються  до  призовних
дільниць,  направляються  для  підготовки  до  військової  служби,
призиваються    або    приймаються   на   військову   службу,   та
військовозобов'язані,  які  приймаються  на  службу  у військовому
резерві  або  призначені  для комплектування посад за відповідними
військово-обліковими    спеціальностями    під    час   проведення
мобілізації,   проходять   обов'язковий  медичний  огляд.  Порядок
проходження  медичного огляду затверджується Міністерством оборони
України  та центральними органами виконавчої влади, які відповідно
до  закону  здійснюють  керівництво  військовими  формуваннями, за
погодженням  з  центральним  органом  виконавчої  влади  в  галузі
охорони   здоров'я.   Перелік  військово-облікових  спеціальностей
затверджується Міністерством оборони України.

{ Частина десята статті 2 в редакції Закону N 1834-VI від 21.01.2010 }

                                  * * *


     Стаття 16. Призовні комісії


     1. Для   проведення  призову  громадян  України  на  строкову
військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у
такому складі:

     голова комісії   -   заступник   голови   районної  державної
адміністрації (виконавчого органу міської ради);

     члени комісії:

     районний (міський) військовий комісар;

     заступник керівника районного  (міського)  органу  управління
освітою;

     заступник начальника  районного  (міського) органу внутрішніх
справ;

     лікар, який   організовує  роботу  медичного  персоналу  щодо
медичного огляду призовників;

     психолог соціальної  служби  районної державної адміністрації
(виконавчого органу міської ради);

     представники Збройних  Сил  України   та   інших   військових
формувань,   громадських   організацій,   підприємств,  установ  і
організацій за попереднім узгодженням з головою комісії;

     секретар комісії.

     2. Персональний склад районної (міської)  призовної  комісії,
графік   засідань   призовної   комісії,   порядок  проведення  та
забезпечення заходів з організації  призову  громадян  України  на
строкову   військову   службу   затверджуються   головою  районної
державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).

     3. На районні (міські) призовні комісії покладається:

     організація медичного огляду призовників та  призов  громадян
України  на строкову військову службу з призначенням їх для служби
у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;

     надання призовникам  відстрочки  від  призову   на   строкову
військову  службу  на  підставах,  передбачених  статтею  17 цього
Закону;

     звільнення призовників  від  призову  на  строкову  військову
службу на підставах,  передбачених статтею 18 цього Закону, взяття
їх на облік військовозобов'язаних  або  виключення  з  військового
обліку;

     направлення призовників,  які  виявили  бажання  вступити  до
вищих військових навчальних  закладів  або  військових  навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, для проходження випробувань
та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову  в
такому направленні;

     направлення до  лікувально-профілактичних  закладів за місцем
проживання  (перебування)   громадян,   яких   визнано   тимчасово
непридатними до військової служби;

     організація роботи  з  вивчення особистостей призовників,  їх
морально-ділових якостей та сімейного стану;

     направлення до відповідних правоохоронних органів  матеріалів
на  призовників,  які ухиляються від призову на строкову військову
службу;

     виключення з  військового  обліку  призовників   громадян   у
зв'язку   з   направленням   їх   для  проходження  альтернативної
(невійськової) служби;

     внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня  клопотань
щодо надання громадянам України відстрочок від призову на строкову
військову службу у випадках, не передбачених цим Законом.

     4. У разі втрати (зміни)  підстав  щодо  надання  призовникам
відстрочки від призову на строкову військову службу,  передбачених
цим Законом,  призовна комісія  може  скасувати  (змінити)  раніше
прийняте нею рішення.

     5. Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином
України до призовної комісії вищого рівня або до суду  в  порядку,
передбаченому законом.

     6. Для   керівництва   і   контролю  за  діяльністю  районних
(міських) призовних комісій в Автономній Республіці Крим, областях
та  місті Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної
Республіки Крим,  обласні та  Київська  міська  призовні  комісії.
Персональний  склад  призовної комісії Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської міської призовних комісій, порядок проведення
та   забезпечення  роботи  з  організації  призову  затверджуються
відповідно Головою Ради міністрів Автономної  Республіки  Крим  та
головами обласних, Київської міської державних адміністрацій.

     7. На призовну комісію Автономної Республіки Крим, обласні та
Київську міську призовні комісії покладаються:

     керівництво діяльністю районних (міських) призовних комісій;

     організація медичного огляду громадян  України,  які  визнані
районними  (міськими)  комісіями  з  питань приписки або районними
(міськими)  призовними  комісіями   непридатними   або   тимчасово
непридатними до військової служби за станом здоров'я,  та громадян
України,  які заявили про незгоду з результатами медичного  огляду
чи  рішеннями  районних  (міських)  комісій  з питань приписки або
районних  (міських)  призовних  комісій,  а  також  громадян,  які
призвані  на  строкову  військову  службу  безпосередньо  перед їх
відправленням у військові частини;

     перевірка підстав  щодо  надання  відстрочки  або  звільнення
громадян України від призову на строкову військову службу;

     контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби
у Збройних  Силах  України  чи  іншому  військовому  формуванні  з
урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих
можливостей;

     розгляд скарг громадян на рішення та дії  районних  (міських)
призовних комісій.

     8. Призовна  комісія  Автономної  Республіки  Крим,  обласні,
Київська  міська  призовні  комісії  мають  право  переглядати  та
змінювати рішення відповідних районних (міських) призовних комісій
та рішень районних (міських) комісій з  питань  приписки  стосовно
громадян  України,  визнаних  непридатними до військової служби за
станом здоров'я.

     9. Рішення  призовної  комісії  Автономної  Республіки  Крим,
обласних,  Київської міської призовних комісій може бути оскаржено
до суду в порядку, передбаченому законом.

     Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову
                службу


     1. Відстрочка   від  призову  на  строкову  військову  службу
надається призовникам за  рішенням  районної  (міської)  призовної
комісії  відповідно  до  цього  Закону  за  сімейними обставинами,
станом здоров'я,  для здобуття освіти та  продовження  професійної
діяльності.

     2. Відстрочка  від  призову  на  строкову військову службу за
сімейними обставинами за їх бажанням  надається  призовникам,  які
мають:

     1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного
батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб,  під
опікою,  піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або
осіб,  над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони
не мають інших працездатних осіб - громадян України,  зобов'язаних
відповідно  до  законодавства  їх   утримувати.   Непрацездатність
зазначених    осіб    визначається    в   порядку,   встановленому
законодавством;

     2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів
і  сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних)
братів і сестер незалежно від їх віку,  якщо вони не  мають  інших
працездатних  осіб,  крім  призовника,  зобов'язаних відповідно до
законодавства їх утримувати;

     3) одинокого батька або одиноку матір,  у яких  на  утриманні
перебувають  двоє  чи  більше  неповнолітніх дітей,  до досягнення
старшим із них повноліття;

     4) дитину віком до трьох років або старшу  трьох  років,  яка
виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

     5) двох і більше дітей;

     6) дитину-інваліда;

     7) дружину-інваліда;

     8) вагітну дружину.

     3. Відстрочка  від  призову  на  строкову військову службу за
сімейними  обставинами  за  власним   бажанням   може   надаватися
призовнику, який є сиротою.

     4. За  наявності  в  сім'ї  двох і більше синів,  один з яких
проходить строкову військову службу,  відстрочка  від  призову  на
строкову військову службу за сімейними обставинами може надаватися
призовнику на час проходження  строкової  військової  служби  його
братом.

     5. У   разі   якщо   призову  на  строкову  військову  службу
підлягають кілька  синів  одночасно,  відстрочка  може  надаватися
одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків.

     6. Районна  (міська)  призовна  комісія може прийняти рішення
про  надання  призовнику  відстрочки  від  призову   на   строкову
військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання
призовника нею скористатися,  виходячи при цьому з того,  що  його
призов  може  суттєво  погіршити матеріальне становище осіб,  яких
відповідно до законодавства він повинен утримувати.

     7. Відстрочка від призову на  строкову  військову  службу  за
станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які
визнані  під  час  медичного  огляду  тимчасово  непридатними   до
військової служби.

     8. Відстрочка  від  призову  на строкову військову службу для
здобуття освіти  на  весь  період  навчання  надається  громадянам
призовного віку, які навчаються:

     у загальноосвітніх    та    професійно-технічних   навчальних
закладах з  денною  формою  навчання.  У  разі  досягнення  такими
призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

     у вищих навчальних закладах з денною формою навчання,  у тому
числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного
рівня вищої освіти;

     у середніх  або  вищих  духовних навчальних закладах з денною
формою навчання;

     в інтернатурі,  аспірантурі або докторантурі з  відривом  або
без відриву від виробництва.

     9. Право  на  відстрочку  від  призову  на строкову військову
службу для здобуття освіти також мають громадяни  України,  які  в
рамках  міжнародних  договорів  України  навчаються  у  навчальних
закладах інших держав.

     10. Відстрочка від призову на строкову військову  службу  для
здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни
призовного віку,  відраховані з  навчальних  закладів  за  власним
бажанням,   за   невиконання  навчального  плану,  порушення  умов
контракту або недисциплінованість втрачають  право  на  відстрочку
від   призову  на  строкову  військову  службу  незалежно  від  їх
повторного  зарахування  до  того  чи  іншого  вищого  навчального
закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

     11. Громадяни  призовного  віку,  які  перервали  навчання  у
зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я  або
сімейними   обставинами,   для   догляду  за  близькими  родичами,
зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15  цього
Закону,  право  на  надану  відстрочку  від  призову  на  строкову
військову службу не втрачають.

     12. У разі переведення призовників,  які навчаються  у  вищих
навчальних  закладах  III або IV рівня акредитації з денною формою
навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного
рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову
на строкову військову службу не втрачається за  умови  переведення
протягом  навчального  року  на курс не нижче того,  на якому вони
навчалися, а після закінчення навчального року - на вищий курс.

     13. Відстрочка від призову на строкову військову  службу  для
продовження  професійної  діяльності  надається  таким  громадянам
призовного віку:

     педагогічним працівникам з  повною  вищою  освітою,  основним
місцем  роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади,  за умови
повного навантаження на займаній  посаді,  -  на  весь  період  їх
роботи за спеціальністю;

     медичним працівникам   за   умови   повного  навантаження  на
займаній посаді - на весь період їх роботи у сільській  місцевості
за фахом;

     випускникам вищих     навчальних    закладів,    інтернатури,
аспірантури  або  докторантури,  які  займають   посади   наукових
працівників  в установах Національної академії наук України,  - на
весь період роботи;

     випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови
їх  роботи  за  здобутою професією на підприємствах,  в установах,
організаціях державної або комунальної форм власності,  - на  один
рік з дня закінчення навчального закладу;

     священнослужителям, які  закінчили  вищі  або середні духовні
навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях,  що
діють  за  статутом  (положенням),  зареєстрованим у встановленому
порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;

     кандидатам у  народні  депутати  України,  зареєстрованим   у
встановленому  порядку,  за  їх  заявою  -  до  дня  опублікування
результатів виборів включно;

     сільським, селищним та міським головам і  депутатам  місцевих
рад - на строк виконання ними цих повноважень;

     особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське
господарство, - на строк не більше одного року з моменту отримання
для цієї діяльності земельної ділянки;

     особам,  які  мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук
та  працюють  на  посадах  за  спеціальністю  відповідно  до групи
спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, -
на  весь  період  їх  роботи  за  цією  спеціальністю.  {  Частину
тринадцяту  статті  17 доповнено абзацом десятим згідно із Законом
N 4352-VІ від 07.02.2012 }


     14. Відстрочка  від  призову  на  строкову  військову  службу
надається призовникам,  щодо яких провадиться дізнання чи досудове
слідство або   стосовно   яких  кримінальна  справа  розглядається
судом, - до прийняття відповідного рішення.

     15. У випадках,  не передбачених цим Законом,  відстрочка від
призову  на строкову військову службу може бути надана призовникам
згідно з рішеннями призовної комісії Автономної  Республіки  Крим,
обласних  та  Київської  міської  призовних  комісій  за  поданням
районних (міських) призовних комісій.

     16. Призовники,  яким  надано  відстрочку  від   призову   на
строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати
у   районні   (міські)   військові   комісаріати   документи,   що
підтверджують їх право на відстрочку.

     17. Призовники,  які втратили підстави для надання відстрочки
від призову на строкову військову службу,  а також особи,  які  не
мають  права  на відстрочку або підстав для звільнення від призову
на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього
Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу
у встановлені строки,  повинні бути призвані  під  час  здійснення
чергового призову.

     Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову
                службу


     1. Від призову на строкову  військову  службу  в  мирний  час
звільняються громадяни України:

     які визнані  за  станом  здоров'я  непридатними до військової
служби в мирний час;

     які до дня відправлення на строкову військову службу  досягли
25-річного віку;

     батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або
сестра  яких  загинули,  померли  або  стали  інвалідами  під  час
проходження  військової  служби  або зборів військовозобов'язаних.
Призовники,  які мають право на  звільнення  від  призову  на  цій
підставі, можуть його не використовувати;

     які до  набуття громадянства України пройшли військову службу
в інших державах;

     які були засуджені за вчинення злочину до  позбавлення  волі,
обмеження  волі,  арешту  чи  виправних  робіт,  у  тому  числі із
звільненням від відбування покарання;

     яким після закінчення  вищих  навчальних  закладів  присвоєно
військові   (спеціальні)   звання   офіцерського  (начальницького)
складу.

                                  * * *


     Стаття 30. Звільнення від проходження зборів


     1.  Від  проходження  зборів звільняються (крім резервістів):
{  Абзац  перший  частини  першої  статті  30  в  редакції  Закону
N 1834-VI від 21.01.2010 }


     1) працівники   Збройних  Сил  України  та  інших  військових
формувань;

     2) працівники підприємств,  установ і  організацій  цивільної
авіації,     які     безпосередньо    забезпечують    перевезення,
обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;

     3) плавучий склад суден морського і річкового  транспорту  та
суден рибної промисловості в період навігації;

     4) особи,  які  працюють  у сільському господарстві,  а також
зайняті на   підприємствах   з    ремонту    сільськогосподарської
техніки, -  в  період  посівних  і  збиральних робіт,  за винятком
перевірочних зборів;

     5) науково-педагогічні   (педагогічні)   працівники    вищих,
професійно-технічних  і  середніх  навчальних закладів - в період,
коли у цих закладах проводяться заняття;

     6) студенти вищих навчальних закладів з  денною  і  вечірньою
формами  навчання  -  на  весь  строк  навчання,  а студенти вищих
навчальних закладів із заочною формою навчання і такі,  що  здають
іспити  екстерном,  а  також  аспіранти  та  докторанти - в період
екзаменаційних сесій;

     7) військовозобов'язані-жінки,   за   винятком   перевірочних
зборів;

     8) особи,  звільнені  з  військової  служби,  - протягом року
після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;

     9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років
або трьох і більше дітей віком до 16 років;

     10) військовозобов'язані   -   у   зв'язку   з   депутатською
діяльністю;

     11) військовозобов'язані,  заброньовані за органами державної
влади,    органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами,
установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;

     12) студенти,  які навчаються у  вищих  і  середніх  духовних
навчальних закладах;

     13) священнослужителі,   які   займають   посаду  в  одній  з
релігійних  організацій,  що   діє   за   статутом   (положенням),
зареєстрованим у встановленому порядку;

     14) кандидати  в  народні  депутати України,  зареєстровані в
установленому  порядку,  за  їх  заявою  -  до  дня  опублікування
результатів виборів включно.

     2. В  окремих випадках,  за наявності інших поважних причин і
подання військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про
звільнення  від  проходження зборів приймається районним (міським)
військовим  комісаріатом,  де  вони  перебувають  на   військовому
обліку.

     3.  Резервісти  звільняються  від  проходження  навчальних та
перевірочних  зборів  у  порядку,  встановленому  положеннями  про
проходження громадянами України служби у військовому резерві.

{   Статтю   30  доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом
N 1834-VI від 21.01.2010 }

                                  * * *

     Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з
                нього


     1. Взяттю    на    військовий    облік     призовників     та
військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах
підлягають громадяни України:

     1) на військовий облік призовників:

     приписані до призовних дільниць;

     які прибули           з           інших           місцевостей
(адміністративно-територіальних  одиниць) України або з-за кордону
на нове місце проживання;

     які набули  громадянства  України  і  згідно  з  цим  Законом
підлягають приписці до призовних дільниць;

     2) на військовий облік військовозобов'язаних:

     звільнені з військової служби в запас;

     звільнені з альтернативної (невійськової) служби;

     військовозобов'язані, які   прибули   з   інших   місцевостей
(адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за  кордону
на нове місце проживання;

     звільнені   зі   служби  начальницького  та  рядового  складу
Міністерства   внутрішніх   справ   України,  центрального  органу
виконавчої   влади   з   питань   цивільного   захисту,  Державної
кримінально-виконавчої   служби   України,   Державної  податкової
адміністрації  України;  {  Абзац  п'ятий  пункту 2 частини першої
статті  37  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Законом  N 1254-VI
від 14.04.2009 }


     які набули  громадянства  України  і  згідно  з  цим  Законом
підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

     виключені з військового обліку Служби безпеки України;

     які відповідно  до  статті  18  цього  Закону  звільнені  від
призову на строкову військову службу.

     2. Взяттю    на    військовий   облік   військовозобов'язаних
підлягають жінки,  що належать до категорій,  зазначених у частині
одинадцятій статті 1 цього Закону.

     3. Призовники   та  військовозобов'язані  після  прибуття  до
нового місця проживання зобов'язані в семиденний  строк  стати  на
військовий облік.

     4. У  воєнний час виїзд призовників і військовозобов'язаних з
місця проживання  без  дозволу  районного  (міського)  військового
комісаріату забороняється.

     5. Зняттю     з    військового    обліку    призовників    та
військовозобов'язаних        у       військових       комісаріатах
(військовозобов'язаних   Служби  безпеки  України  у  Центральному
управлінні   або  регіональних  органах  Служби  безпеки  України)
підлягають громадяни України: { Абзац перший частини п'ятої статті
37  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2926-VI від
13.01.2011 }


     1) з військового обліку призовників:

     які вибувають           в           іншу           місцевість
(адміністративно-територіальну одиницю) України  до  нового  місця
проживання;

     які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;

     які взяті  згідно  з  рішеннями комісії з питань приписки або
призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

     які отримали  військові  звання  офіцерського  складу   після
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів
запасу;

     2) з військового обліку військовозобов'язаних:

     які         вибувають         в        іншу        місцевість
(адміністративно-територіальну  одиницю)  України  до нового місця
проживання;

     які після проходження строкової військової служби прийняті на
військову  службу  до  інших  військових формувань або на службу в
органи внутрішніх справ, податкової міліції, в органи і підрозділи
цивільного  захисту,  в  Державну  службу  спеціального зв'язку та
захисту  інформації  України  та  в Державну кримінально-виконавчу
службу  України;  { Абзац третій пункту 2 частини п'ятої статті 37
із  змінами, внесеними згідно з Законами N 1254-VI від 14.04.2009,
N 3353-VI від 12.05.2011 }


     які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;

     в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України.

     6. Виключенню  з  військового  обліку  у  районних  (міських)
військових   комісаріатах  (військовозобов'язаних  Служби  безпеки
України  у Центральному управлінні або регіональних органах Служби
безпеки України) підлягають громадяни України, які: { Абзац перший
частини  шостої  статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2926-VI від 13.01.2011 }

     1) призвані  чи  прийняті  на військову службу або направлені
для проходження альтернативної (невійськової) служби;

     2) проходять військову службу (навчання) у  вищих  військових
навчальних  закладах  і  військових  навчальних  підрозділах вищих
навчальних закладів;

     3) визнані військово-лікарськими  комісіями  непридатними  до
військової служби з виключенням з військового обліку;

     4) досягли граничного віку перебування в запасі;

     5) припинили громадянство України;

     6) були  раніше  засуджені  до  позбавлення  волі за вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину;

     7) направлені для відбування покарання до  установ  виконання
покарань  або  до  яких  застосовано  примусові  заходи  медичного
характеру;

     8) не отримали до  40-річного  віку  військово-облікової  або
спорідненої з нею спеціальності;

     9) померли.

     7.  Взяття  на  військовий облік військовозобов'язаних Служби
безпеки   України   здійснюється   з   урахуванням   особливостей,
визначених Законом   України  "Про  Службу   безпеки    України".

{  Статтю 37 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2926-VI
від 13.01.2011 }

                                  * * *

Президент України                                       Л.КРАВЧУК

Повний текст Закону

Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ 
www.irs.in.ua  
 

Поддержите правозащитную деятельность Института религиозной свободы:

УкраїнськаРусский

Подпишитесь на рассылку самых важных новостей ИРС:

Контакты

Почтовый адрес:
Украина 01001, 
г. Киев-1, а/я 471–В
Институт религиозной свободы
Отправить письмо в ИРС