Институт религиозной свободы, г.Киев

Наказ МОН щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання PDF Печать E-mail
08.04.2016 21:07

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2016  № 381


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
05 травня 2016 р. 
за № 678/28808

Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання

Відповідно до пунктів 2, 8, 23 Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652 (далі - Порядок), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з державного визнання документів про вищу духовну освіту;

Положення про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання.

2. Організаційне забезпечення державного визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами України, здійснює департамент вищої освіти МОН.

3. Організаційне забезпечення державного визнання іноземних документів про вищу духовну освіту здійснює структурний підрозділ МОН, до повноважень якого віднесено розгляд питань з визнання іноземних документів про вищу освіту.

4. Організаційне забезпечення державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання здійснює структурний підрозділ МОН, до повноважень якого віднесено розгляд питань з атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.

5. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.

Міністр

С. КвітЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
08.04.2016 № 381


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
05 травня 2016 р. 
за № 678/28808

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з державного визнання документів про вищу духовну освіту

1. Комісія з державного визнання документів про вищу духовну освіту (далі - Комісія) є дорадчим органом МОН та утворюється з метою виконання покладених на МОН повноважень щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами України, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основним завданням Комісії є прийняття рішень щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подані документи;

встановлює відповідність рівня здобутої у вищих духовних навчальних закладах освіти освітньому рівню системи освіти України;

приймає рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про вищу духовну освіту.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від осіб, документи яких розглядаються, додаткові документи та матеріали, необхідні для виконання Комісією завдань;

запрошувати на свої засідання та  заслуховувати осіб, документи яких розглядаються, представників вищих духовних навчальних закладів України, якими видано відповідні документи про вищу духовну освіту (за згодою) (у разі потреби).

6. Комісія утворюється наказом МОН у складі 16 осіб.

До складу Комісії входять представники МОН, Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН, вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у галузі знань «Богослов’я».

Члени Комісії повинні мати документи про вищу освіту встановленого (державного) зразка. Відомості про осіб, які пропонуються до складу Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту, подаються за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

До складу Комісії входять голова Комісії, його заступник, секретар  та члени комісії.

Представники вказаної Громадської ради та зазначених вищих навчальних закладів повинні складати не менше ніж дві третини кількісного складу Комісії.

Персональний склад Комісії та зміни до складу затверджуються наказом МОН.

Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Строк повноважень Комісії становить три роки.

7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до строків розгляду документів, поданих для державного визнання.

Засідання Комісії проводить її голова, а за його відсутності - заступник голови. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини затвердженого складу. Секретар комісії веде протокол засідань Комісії, забезпечує відповідне діловодство Комісії.

8. Розподіл між членами Комісії поданих документів для розгляду здійснюється Комісією за пропозицією голови Комісії.

9. Розглядати подані документи не може член Комісії, який є:

працівником установи, в якій працює особа, що подала документи;

працівником вищого духовного навчального закладу України, яким було видано документи про вищу духовну освіту, що розглядаються;

особою, що подала документи;

близькою особою у значенні статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» до особи, що подала документи.

У разі наявності зазначених підстав член Комісії повідомляє про це голову Комісії, який передає подані на розгляд документи іншому члену Комісії.

10. Член Комісії, що розглядає подані за заявою власника документа про вищу духовну освіту (додаток 2) для державного визнання документи про вищу духовну освіту, на підставі інформації, приведеної в додатку до документа про вищу духовну освіту, або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, результати навчання, періоди навчання, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми, формує пропозиції щодо еквівалентності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у вищих духовних навчальних закладах, відповідному рівню системи освіти України, зокрема з урахуванням стандартів вищої освіти зі споріднених спеціальностей.

За результатами розгляду поданих для державного визнання документів про вищу духовну освіту член Комісії готує і подає на засідання Комісії висновок.

11. Комісія за результатами розгляду наданих документів приймає рішення:

1) про державне визнання документа про вищу духовну освіту із зазначенням кваліфікації, рівня та ступеня вищої освіти;

2) про відмову у державному визнанні документа про вищу духовну освіту, про що особа інформується із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

У разі виявлення недостовірної інформації Комісія надає МОН рекомендації щодо відмови у видачі свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або скасування рішення про його видачу.

12. Рішення про відмову у державному визнанні документа про вищу духовну освіту має бути обґрунтованим і приймається у разі встановлення невідповідності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у вищих духовних навчальних закладах, відповідному освітньому рівню системи освіти України.

13. Рішення Комісії приймається відкритим або таємним (на вимогу третини її членів) голосуванням і вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті її членів, присутніх на засіданні.

У голосуванні не може брати участь член Комісії, документи якого розглядаються.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

14. Рішення Комісії щодо державного визнання документа про вищу духовну освіту затверджується наказом МОН.

Рішення МОН про відмову у визнанні повідомляється заявнику письмово із зазначенням причин відмови.

Рішення МОН щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту може бути оскаржено у судовому порядку.

15. На підставі рішення Комісії МОН видає свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту, яке:

оформляється за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

складається державною мовою;

дійсне разом з оригіналом документа про вищу духовну освіту та діє безстроково.

Інформація про видачу свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту вноситься до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Директор департаменту 
вищої освіти


О.І. Шаров


 

Додаток 1 
до Положення про Комісію з державного 
визнання документів про вищу 
духовну освіту 
(пункт 6)

ВІДОМОСТІ 
про осіб, які пропонуються до складу Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту

№ з/п

П.І.Б., рік народження

Основне місце роботи, посада

Вища освіта, найменування вищого (духовного) навчального закладу, кваліфікація, рік закінчення

Науковий ступінь, назва спеціальності, рік присудження, найменування вищого (духовного) навчального закладу, наукової установи (за наявності)

Публікації з напряму «Богослов’я» (2-3 назви за наявності)

Інформація про участь у підготовці фахівців з «Богослов’я» або інших суміжних спеціальностей(за наявності)

1

2

3

4

5

6

7
Керівник

____________ 
(підпис)

____________________________ 
(прізвище, ініціали)

М.П.

____ _______________ 20___  року


Примітка.


Додатково зазначається назва спеціальності, в яку вона трансформована (у разі потреби).


 

Додаток 2 
до Положення про Комісію з державного 
визнання документів про вищу 
духовну освіту 
(пункт 10)

ЗАЯВА

 

Додаток 3 
до Положення про Комісію з державного 
визнання документів про вищу 
духовну освіту 
(пункт 15)

СВІДОЦТВО 
про державне визнання документа про вищу духовну освіту

 

Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ 
www.irs.in.ua  

Джерело: Портал Верховної Ради України

 

Поддержите правозащитную деятельность Института религиозной свободы:

УкраїнськаРусский

Подпишитесь на рассылку самых важных новостей ИРС:

Контакты

Почтовый адрес:
Украина 01001, 
г. Киев-1, а/я 471–В
Институт религиозной свободы
Отправить письмо в ИРС