ІРС - Інститут релігійної свободи, м.Київ

Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі PDF Друк E-mail
03.11.2016 11:52

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2016

м. Київ

N 986

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2016 р. за N 1522/29652

Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі

Відповідно до статті 15 Закону України "Про захист суспільної моралі", Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Карандєєва Р. В.

Міністр

Є. Нищук

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Експертної ради Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі (далі - Експертна рада).

2. У цьому Положенні терміни "потенційний конфлікт інтересів", "реальний конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".

3. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою розгляду питань, пов'язаних із контролем за додержанням вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" та інших законів у сфері захисту суспільної моралі.

4. У своїй роботі Експертна рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

5. Основними завданнями Експертної ради є:

участь у розробці критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер;

аналіз процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі;

сприяння науково-методичному та інформаційному забезпеченню роботи, спрямованої на розвиток духовності та моральності громадян, використання можливостей засобів масової інформації у пропаганді національних, загальнолюдських духовних і моральних цінностей;

попередній розгляд, громадська експертиза проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань захисту суспільної моралі;

розгляд інших питань захисту суспільної моралі.

6. Експертна рада має право:

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій (за згодою) до участі в засіданнях та роботі Експертної Ради;

утворювати за погодженням з Мінкультури робочі групи з пріоритетних напрямів реформування законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

направляти до Мінкультури пропозиції щодо поліпшення стану законодавчого регулювання відносин у сфері захисту суспільної моралі;

отримувати від органів виконавчої влади, установ, що належать до сфери управління Мінкультури, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Експертної ради.

7. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної ради, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури, до яких можуть вноситися зміни та доповнення.

8. До складу Експертної ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Експертної ради.

До роботи в Експертній раді залучаються заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов'язків, представники структурних підрозділів Мінкультури, представники творчих спілок у сфері культури та мистецтв, журналістики, також фахівці у галузі культури та мистецтв (за їх згодою).

Експертна Рада діє у складі не менше семи осіб.

9. Основною формою роботи Експертної Ради є її засідання.

10. Планування наступних засідань Експертної Ради здійснюється відповідно до рішень, прийнятих на її засіданнях. Позачергові засідання Експертної Ради можуть скликатися головою Експертної Ради або за його дорученням заступником голови Експертної Ради на вимогу двох і більше членів Експертної Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 складу Експертної Ради.

Член Експертної Ради може делегувати право голосу під час засідання Експертної Ради іншому члену Ради шляхом подання письмової заяви.

11. Рішення Експертної Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

12. Головою Експертної ради є заступник Міністра.

Голова Експертної ради:

визначає порядок денний засідань Експертної ради;

веде засідання Експертної ради, ставить питання на голосування, підписує протокол засідання;

здійснює контроль з метою уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Експертної ради;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Експертної ради;

затверджує протокол засідання Експертної ради.

13. Секретар Експертної ради, який є працівником Мінкультури:

опрацьовує із членами Експертної ради заяву про відсутність потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі;

доводить протокол засідання Експертної ради до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Експертної ради;

за результатами засідання готує протокол з викладенням висновків та пропозицій;

бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу.

14. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена головою Експертної ради.

15. Членами Експертної ради можуть бути особи, які мають:

науковий ступінь та/або вчене звання, відзнаки у сфері культури та мистецтв та/або науки (почесні звання, премії), значні здобутки у галузі культури та мистецтв тощо;

досвід роботи в науково-експертних комісіях, радах, секціях, дослідницьких групах тощо.

16. Робота Експертної ради здійснюється на громадських засадах.

17. Кандидатури до складу Експертної ради Мінкультури обираються на першому засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Експертної ради є засідання, яке проводиться головою Експертної ради не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання Експертної ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Експертної ради.

Заступник голови обирається членами Експертної ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної ради визначає голова Експертної ради.

2. Щороку члени Експертної ради підписують заяву щодо відсутності потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі.

3. Рішення Експертної ради оформляється протоколом у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головою.

4. Протокол засідання Експертної ради підписується секретарем і головою Експертної ради, а у разі його відсутності - заступником голови Експертної ради.

5. Протокол засідання Експертної ради має рекомендаційний характер.

6. Матеріально-технічне забезпечення засідань Експертної ради здійснюється Мінкультури.

7. Оприлюднення інформації про роботу Експертної ради здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління сценічного
і візуального мистецтва

П. М. Білаш

Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ
www.irs.in.ua
 

Підтримайте правозахисну діяльність Інституту релігійної свободи:

УкраїнськаРусский

Підпишіться на розсилку найважливіших новин ІРС:

Контакти

Поштова адреса:
01001, м. Київ-1, а/с 471–В
"Інститут релігійної свободи"
Надіслати листа до ІРС