ІРС - Інститут релігійної свободи, м.Київ

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування PDF Друк E-mail
05.03.2012 14:25

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2012  № 368/5


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
5 березня 2012 р. 
за № 367/20680

Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 
№ 1718/5 від 22.11.2012 
№ 114/5 від 20.01.2014 
№ 290/5 від 07.02.2014 
№ 1067/5 від 07.07.2014 
№ 2095/5 від 10.12.2014 
№ 2310/5 від 19.11.2015 
№ 2804/5 від 31.12.2015}

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015}

1. Затвердити Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, що додаються.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015}

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України.

4. Структурним підрозділам територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО: 

Голова 
Державної реєстраційної служби України 

Перший віце-прем'єр-міністр України - 
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Л.В. Єфіменко 


А.П. КлюєвЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
05.03.2012  № 368/5


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
5 березня 2012 р. 
за № 367/20680

ВИМОГИ 
до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015}

I. Загальні положення

1.1. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки встановлюються відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015}

1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.

1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

1.4. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

1.5. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

{Пункт 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015}

1.6. Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).

1.7. У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:

1.7.1. Повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

1.7.2. Термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.

1.7.3. Символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

{Пункт 1.7 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2310/5 від 19.11.2015}

1.8. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи здійснюється відповідно до вимог, установлених пунктами 1.1-1.2, 1.4-1.7 цього розділу та розділами II-III цих Вимог.

II. Особливості найменування окремих юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

2.1. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.

2.2. Найменування комунальних підприємств, державних та комунальних організацій (закладів, установ), дочірніх підприємств, підприємств споживчої кооперації та підприємств об'єднань громадян або релігійних організацій можуть містити інформацію про засновника цієї юридичної особи.

2.3. Слово "національний" використовується у найменуванні закладів (установ) України гуманітарної сфери, які набувають статусу національного згідно з Указом Президента України від 16.06.95 № 451 "Про Положення про національний заклад (установу) України".

2.4. Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.

2.5. Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слова "повне товариство".

2.6. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".

2.7. Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України "Про кредитні спілки".

2.8. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму банку.

Слово "банк" та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.

Відокремлений підрозділ банку використовує найменування лише того банку, відокремленим підрозділом якого він є. До назви відокремленого підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього відокремленого підрозділу.

2.9. Найменування пенсійного фонду має містити вказівку на вид фонду, слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд" та повинно відрізнятися від найменувань будь-яких інших пенсійних фондів, створених на території України.

Слова "недержавний пенсійний фонд" та "пенсійний фонд" можуть використовуватись у назвах юридичних осіб, що створюються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Пенсійним фондом України та його органами, а також підприємствами, установами й організаціями, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України.

2.10. Словосполучення «корпоративний інвестиційний фонд», «пайовий інвестиційний фонд», «диверсифікований інвестиційний фонд», «спеціалізований інвестиційний фонд», «кваліфікаційний інвестиційний фонд», «недиверсифікований інвестиційний фонд», «біржовий інвестиційний фонд», «венчурний інвестиційний фонд» та похідні від них можуть використовуватися лише в найменуванні інститутів спільного інвестування, створених згідно із Законом України «Про інститути спільного інвестування».

У найменуванні корпоративного фонду, наведеному в його статуті, обов’язково зазначаються слова «корпоративний інвестиційний фонд», тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) фонду та належність його до біржового або венчурного фонду.

{Пункт 2.10 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

2.11. Назва "торгово-промислова палата" та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні". Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення "торгово-промислова палата", "торгова палата" або "промислова палата".

2.12. Найменування асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань складається з двох обов'язкових частин - загальної та індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово "асоціація" чи слово, яким позначається добровільне об'єднання асоціацій, та має відтворювати статус асоціації. Індивідуальна частина найменування має відрізнятися від найменувань уже зареєстрованих в установленому порядку асоціацій. Індивідуальна частина найменування всеукраїнської асоціації має містити назву територіального рівня органів місцевого самоврядування, які об'єднує ця асоціація.

2.13. Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Використання слів "державна", "національна" або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава.

2.14. Найменування громадського об’єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).

{Абзац перший пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 114/5 від 20.01.2014, № 290/5 від 07.02.2014}

Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом України «Про громадські об’єднання» порядку.

Власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо).

Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Власна назва громадського об’єднання може містити слово «асоціація».

{Пункт 2.14  розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1067/5 від 07.07.2014}

{Пункт 2.14 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1718/5 від 22.11.2012}

2.15. Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.

2.16. Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

2.17. Юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

{Розділ II доповнено пунктом 2.17 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1718/5 від 22.11.2012}

2.18. Визначення «організація роботодавців», «об’єднання організацій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об’єднання, які створені і діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

Власна назва організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повинна містити інформацію про їхній статус.

{Пункт 2.18 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015}

{Розділ II доповнено пунктом 2.18 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1718/5 від 22.11.2012}

2.19. У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє. У найменуванні спортивної федерації інвалідів зазначається відповідна вада здоров’я.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.19 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1067/5 від 07.07.2014}

2.20. У назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень «державна лотерея», «національна лотерея», «українська лотерея» у будь-яких відмінках і контекстах.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.20 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1067/5 від 07.07.2014}

2.21. Навчальний заклад повинен мати власну назву, в якій обов'язково вказується його тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей, колегіум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет тощо) та організаційно-правова форма.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.21 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1067/5 від 07.07.2014}

2.22. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

2.23. Юридичній особі, якій в установленому Законом України «Про волонтерську діяльність» порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів "волонтерська організація" у своєму найменуванні та діяльності».

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

2.24. Найменування «холдингова компанія» («державна холдингова компанія») та утворені на його основі словосполучення можуть використовуватися лише тими суб'єктами господарювання, установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам Закону України«Про холдингові компанії в Україні». Інші суб'єкти господарювання не мають права використовувати у своїх найменуваннях такі словосполучення.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

2.25. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинно містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Словосполучення «акціонерне товариство» та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, визначених законами, та юридичні особи - корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.

{Абзац другий пункту 2.25 набирає чинності з 01.05.2016 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2310/5 від 19.11.2015}

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2310/5 від 19.11.2015}

III. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

3.1. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

3.2. При написанні найменування юридичної особи використовуються:

3.2.1. Літери українського алфавіту - при написанні найменування українською мовою.

3.2.2. Літери латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою.

3.2.3. Розділові знаки та символи: лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@).

{Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2310/5 від 19.11.2015}

3.2.4. Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

3.3. В установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі та малі літери:

бзац перший пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я ) - при написанні найменування українською мовою;

бзац другий пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

латинського алфавіту (А, a, В, b, С, c, D, d, Е, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, О, o, Р, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) - при написанні найменування англійською мовою.

бзац третій пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки, вважаються тотожними.

ункт 3.3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2095/5 від 10.12.2014}

Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль

 

 

Підтримайте правозахисну діяльність Інституту релігійної свободи:

УкраїнськаРусский

Підпишіться на розсилку найважливіших новин ІРС:

Контакти

Поштова адреса:
01001, м. Київ-1, а/с 471–В
"Інститут релігійної свободи"
Надіслати листа до ІРС